Patron

/Patron
Patron2018-11-27T09:03:04+00:00

Walenty Roździeński

I LO nosi imię Walentego Roździeńskiego. Urodził się on około roku 1560 i wywodził się z rodu Hercygów. Jeden z Hercygów otrzymał od księcia opolskiego kuźnicę bruskowską pod Lublińcem, od której przyjęli nazwisko Bruskowie. Rodzina ta pieczętowała się herbem „Serdecznik”.

Ojciec Walentego – Jakub Brusek – przybył w okolicę Mysłowic około roku 1546 i ożenił się z córką kuźnika Sycha posiadającego prawo do kuźni roździeńskiej. Ze związku tego urodziły się dwie córki- Dorota i Anna, oraz dwóch synów- Jan i Walenty. Z czasem rodzina ta stała się właścicielami gospody w Roździeniu. Oboje z rodziców popadli w kłopoty i zostawili synom majątek poważnie zadłużony. Około roku 1595 zmarł ojciec, a po nim brat Walentego. W tym samym czasie Walenty ożenił się.

Od miejsca skąd pochodził przyjął nazwisko Roździeński. Jako kuźnik roździeński nie posiadał on takich praw jak kuźnik bogucki, przynależny również do dóbr mysłowickich. Rościł sobie jednak pretensje do takich praw i wolności i hardo stawiał się przed władzami i właścicielką dóbr Katarzyną Salomonową z Gorzkowic.

Należy jeszcze wspomnieć, iż zaistniało wiele przeszkód poprzedzających organizację i termin przyjęcia przez szkołę patrona. 08.01.1964 r. dyrektor liceum, Zygmunt Misiaszek, postanowił, iż szkoła otrzyma imię Walentego Roździeńskiego. Jednak 24.01.1964 r. dyrektor Misiaszek przedstawił projekt zmiany imienia szkoły na Gustawa Morcinka, a nie jak poprzednio ustalono Walentego Roździeńskiego. Zmianę tą motywowano tym, iż postać szesnastowiecznego twórcy „Officiny Ferrarii” jest niepopularna i mało znana współczesnej młodzieży, jak również społeczeństwu. Natomiast pisarz Śląska Gustaw Morcinek jest bliski i drogi każdemu Polakowi. Dyrektor uważał, iż nadanie szkole imienia Gustawa Morcinka zbliży bardziej młodzież do twórczości tego pisarza i wzbudzi zainteresowanie folklorem i życiem oraz pracą górników. Jednakże zmiana nadania imienia szkole nie doszła do skutku ze względu na sprzeciwy społeczności lokalnej. Dzielnica, w obrębie której mieściła się szkoła, to dzielnica kuźnictwa i hutnictwa i z tą właśnie dzielnicą związany był Walenty Roździeński.

W związku z tym dyrektor Misiaszek zdecydował, iż szkoła przyjmie pierwotnie proponowane imię. Ostateczną zmianę patrona szkoły argumentowano tym, iż Walenty Roździeński, którego właściwe nazwisko to Walenty Brusiek, był twórcą poematu „Officina ferraria abo huta i warstat z kuźniami szlachetnego dzieła żelaznego”. Poemat ten zawiera szczegółowy i barwny opis pracy ówczesnych hutników, a także ich zwyczaje i wierzenia. Hutnictwo było bardzo istotną gałęzią przemysłu na Śląsku. Życie poety i los jego rodziny silnie związane były z rozwojem hutnictwa i kuźnictwa na tym terenie.